Český klub sběratelů lastur - Czech Conch Collectors Club

ČKSL - home

Setkání, výstavy

Fotogalerie

Odkazy - linky

Chráněné druhy

Chráněné druhy - příklady

Měkkýši na Slovensku

Červená kniha ČR

Červená kniha SR

Výměna lastur

Etické zásady

 

 

 

 

 

zpravodaj Voluta

Český klub sběratelů lastur

Přihláška do ČKSL

Application for CCCC (Czech Conch Collectors Club)

Hlavní činnosti a výhody členství v klubu :

  • informace o různém dění v oblasti sběratelství lastur – zpravidla 4x ročně v klubovém zpravodaji „Voluta“

  • pořádání specializovaných výměnných setkání a prodejních výstav mušlí a mořských přírodnin

  • možnost inzerce v klubovém zpravodaji

  • uveřejnění adres tuzemských členů i spřátelených členů cizích klubů

  • členská legitimace (nutná fotografie pasového formátu)

Povinnosti členů:

  • propagovat klub a pomáhat v jeho rozvoji - informovat ve svém okolí o existenci klubu a jeho činnosti

  • přispívat podle svých možností do zpravodaje

  • zaplatit roční režijní členský poplatek ve výši 150,- Kč složenkou na adresu:

Jaroslav Derka
Holečkova 51/370
150 00 Praha 5
kontaktní tel.: 257 316 246      
604/ 821 249   
e-mail:     jderka@volny.cz


Přihláška do Českého klubu sběratelů lastur

 

Příjmení, jméno:____________________________    Datum narození:__________

Adresa:__________________________________________  PSČ:___________

Telefon:_________________________ E-mail:___________________________

Sběratelská specializace:___________________________________________

Datum:________________

Podpis:________________________________________

Czech Conch Collectors Club

 gathers together lovers of shells and sea natural objects, those interested in studying and collecting them

Main activities and advantages of club membership:

 ·        informing on various events in the field of shell collecting – usually four times a year in the club bulletin Voluta
·       
organising special exchange meetings and sales exhibitions of shells and sea natural objects
·       
possibility to advertise in the club’s bulletin
·       
publication of local and international members contact information
·       
membership card (passport photo necessary)

Members’ obligations:

·        promoting club and helping in its development – informing about its existence and activities

·        contributing to the bulletin if possible

·        paying annual fee of 200.- CZK to the address:                                                                                                            Jaroslav Derka                                                                                                              Holečkova 51/370
150 00 Praha 5

e-mail:  jderka@volny.cz           http://cksl.webpark.cz                Czech Republic


Application form for the Czech Conch Collectors Club

First Name:__________________ Surname:____________________

Date of Birth:_______________

Address:_________________________________________________

Postal Code:_______________

Phone: _______________________________ E-mail:_____________________________

Collecting Interests:_______________________________________________________

Date:_____________________________ 

Signature: ____________________________